Deelnemersreglement Stichting Nationale Muziekloterij

De Nationale Muziekloterij

LOTNL B.V. (Hierna: LOTNL), statutair gevestigd te Amsterdam onder KvK-nummer 857374606, treedt op als uitvoerder van de door de gemeente Venray aan de Stichting Nationale Muziekloterij verstrekte incidentele kansspelvergunning onder nummer APVO-2018-066, voor de te organiseren Nationale Muziekloterij ten behoeve van de Stichting Nationale Muziekloterij.

Contactgegevens

Stichting Nationale Muziekloterij
Merseloseweg 115
5801 CC Venray
Telefoon: (0478) 769006
Website: www.muziekloterij.nl
Email: info@muziekloterij.nl

LOTNL B.V.
Entrada 100
1114 AA Amsterdam-Duivendrecht
Website: www.lotnl.nl
E-mail: info@lotnl.nl

Artikel 1 Toepasselijkheid deelnemersreglement

Dit deelnemersreglement is van toepassing op de volgende loterij:

  • Nationale Muziekloterij, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Stichting Nationale Muziekloterij.

Eventuele afwijkingen op dit deelnemersreglement zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meer bepalingen in dit deelnemersreglement nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van het deelnemersreglement volledig van kracht.

LOTNL (als vertegenwoordiger van Stichting Nationale Muziekloterij) zal in dat geval nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 2 Voorwaarden deelname

Deelname aan de Nationale Muziekloterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder en voor rechtspersonen. Aan een minderjarige deelnemer (< 18 jaar) die ten onrechte als meerderjarige aan de Nationale Muziekloterij heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

Artikel 3 Inleg

De prijs van één lot, de inleg genoemd, wordt door LOTNL gecommuniceerd op het fysieke lot (indien en voor zover van toepassing), in diverse publicaties en op de website van de Nationale Muziekloterij. Deze inleg is voor de Nationale Muziekloterij in 2019: € 5,- per lot.

Artikel 4 Deelname

Een deelnemer kan deelnemen aan de Nationale Muziekloterij door een betaling van de inleg (€ 5,-). Deelnemers kunnen met meerdere loten per trekking deelnemen.

Bij het kopen van een lot kent de Nationale Muziekloterij de deelnemer een uniek lotnummer toe. Dit lotnummer wordt bekend gemaakt via het fysieke lot of digitale lot dat de deelnemer ontvangt na betaling van de inleg.

De deelnemer machtigt LOTNL om namens de Stichting Nationale Muziekloterij het verschuldigde bedrag van zijn/haar rekening te incasseren. De bevestiging van afschrijving geldt als een bevestiging van deelname. Indien er geen tijdige of volledige betaling heeft plaatsgevonden vervalt het recht op deelname en het verkrijgen van een prijs.

Deelnemen betekent dat deelnemer akkoord gaat met de voorwaarden over het gebruik van persoonsgegevens zoals opgenomen in dit deelnemersreglement.

Artikel 5 Trekking en prijsbepaling

De Nationale Muziekloterij kent voor de loterij van 2019 één trekkingsmoment. De trekkingsdatum wordt bekend gemaakt op de website van de Nationale Muziekloterij, www.muziekloterij.nl. Voor deze trekking worden maximaal 1.500 loten uitgegeven.

Het prijzenpakket van de Nationale Muziekloterij bestaat uit diverse (gesponsorde) prijzen, in natura en/of in geld.

Prijzenpakketten worden, voorafgaand aan de trekking, in ieder geval, bekend gemaakt via de website van de Nationale Muziekloterij. De trekking wordt uitgevoerd onder toezicht van een notaris, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde en gecertificeerde programmatuur.

Per trekking wordt door een notaris vastgesteld of en dat er gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde programmatuur en dat er alleen betaalde loten in de trekking worden betrokken. De uitkomst van de trekking is een overzicht van lotnummers met bijbehorende prijzen. De notaris stelt vervolgens vast dat alle prijzen uit de prijzenpot zijn toegekend aan de lotnummers. De notaris maakt een proces-verbaal op van de trekking.

Trekkingsdata Nationale Muziekloterij

15 maart 2019

Prijzenpot Nationale Muziekloterij

De prijzenpot van de Nationale Muziekloterij bestaat uit de volgende prijzen:

  • 1 x Stedentrip voor 2 personen naar een Europese hoofdstad naar keuze inclusief vlucht en verblijf in een 3-sterren hotel ter waarde van € 449,-
  • 1 x Sharp kleurentelevisie 40” ter waarde van € 349,-
  • Een geldbedrag van € 100,-, twee geldbedragen van € 25,- en tien geldbedragen van € 2,50
  • 10 x Bladcadeautje, een mini-abonnement op een tijdschrift naar keuze ter waarde van € 12,50

Artikel 6 Toekenning en uitreiking prijzen

Toekenning van prijzen vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van een definitieve betaling van het prijswinnende lotnummer. Het prijswinnende lotnummer is geldig, en daarmee opeisbaar tot uiterlijk 12 maanden nadat de trekking heeft plaatsgevonden.

De Nationale Muziekloterij maakt de prijswinnende lotnummers in ieder geval bekend op haar website en kan aanvullend kiezen (mits gegevens bekend zijn) om deelnemers actief te informeren via email of telefonisch.

Deelnemers met een prijswinnend lotnummer kunnen zich melden bij de Nationale Muziekloterij. Op het lot en op de website staat vermeld op welke manier de deelnemer zijn prijs kan opeisen.

Prijzen in natura worden in overleg met de winnaar uitgereikt. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen. Geldprijzen worden bijgeschreven op het bankrekeningnummer van de winnaar. Voor het uitreiken van prijzen zal de deelnemer zijn gegevens kenbaar moeten maken aan de Nationale Muziekloterij. Uitbetaling op naam en rekeningnummer van een ander dan de deelnemer vindt niet plaats.

Het risico van verloren gegane deelnemersbewijzen nadat deze in het bezit zijn gekomen van de deelnemer berust bij de deelnemer; prijzen worden in geval van verloren gegane deelnamebewijzen (indien mogelijk en mits de gegevens bekend zijn) automatisch uitgereikt. De Nationale Muziekloterij weet door de aankoop wie de eigenaar is van het lot en zal de prijs aan de eigenaar overhandigen.

Prijzen boven € 449,- worden belast met 30,1 % kansspelbelasting. De Nationale Muziekloterij neemt deze belasting bij prijzen in natura voor zijn rekening. Over geldprijzen boven de € 449,- is de winnaar zelf kansspelbelasting schuldig. De Nationale Muziekloterij zal deze belasting betalen uit het prijzengeld en de nettoprijs overmaken aan de winnaar.

Artikel 7 Afdracht loterijopbrengst

Tenminste 50% van de loterij-inkomsten zal rechtstreeks ten goede komen aan het goede doel of de goede doelenorganisatie. In het geval van de Nationale Muziekloterij is het goede doel de Stichting Nationale Muziekloterij.

Artikel 8 Afgelasting of uitstel

De Stichting Nationale Muziekloterij is gerechtigd de loterij geheel of gedeeltelijk af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan niet kan worden gegarandeerd. Het besluit hierover dient vóór de geplande trekking aan de met het toezicht belaste notaris te worden gemeld. Dit besluit wordt per omgaande via de website van bekend gemaakt. De reeds betaalde inleg wordt aan de deelnemers terugbetaald.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en overmacht

De Nationale Muziekloterij is niet aansprakelijk voor schade of nadelen die voortvloeien uit:

  • Onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de deelnemer;
  • Storingen in computer- of andere apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, telefoonlijnen en andere verbindingen;
  • Eventuele onbereikbaarheid van de website, als gevolg van storingen of door derden verrichte handelingen;
  • Het als gevolg van overmacht niet (volledig) of niet tijdig kunnen organiseren van de loterij;
  • Overige door derden verrichte handelingen.

Artikel 10 Klachten

Klachten over de Nationale Muziekloterij kunnen schriftelijk worden neergelegd bij de Stichting Nationale Muziekloterij. Voor de contactgegevens wordt verwezen naar het begin van dit deelnemersreglement.

Artikel 11 Bescherming persoonsgegevens

In het kader van de deelname door een deelnemer aan de Nationale Muziekloterij verstrekt de deelnemer persoonsgegevens. LOTNL zal deze persoonsgegevens namens de Stichting Nationale Muziekloterij verwerken en bewaren met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De namen van deelnemers of prijswinnaars zullen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde bekend worden gemaakt. Namen van deelnemers en hun adresgegevens zijn wel beschikbaar voor de begunstigde goede doelenorganisatie.

Met het deelnemen aan de Nationale Muziekloterij verklaart de deelnemer zich akkoord dat de betreffende loterij zijn persoonsgegevens mag verwerken, bewaren, zelf mag gebruiken, en mag doorgeven aan de door de deelnemer aangewezen goede doelenorganisatie in het kader van eigen fondsenwerving en informatieverstrekking. Noch de Nationale Muziekloterij, noch de begunstigde goede doelenorganisatie mag persoonsgegevens bekendmaken aan een derde.

Indien de deelnemer een afwijking constateert ten opzichte van de door hem ingevulde gegevens, dient hij een door hem gewenste correctie schriftelijk kenbaar te maken bij de Nationale Muziekloterij. De aldus aangepaste gegevens zijn voor het eerst van kracht bij de eerstvolgende loterijtrekking.

Artikel 12 Geschillen/jurisdictie

De overeenkomst met de deelnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen, voortkomende uit of verband houdende met overeenkomsten met de deelnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Contact

Heb je een vraag, wil je meer informatie of jouw vereniging aanmelden voor de volgende trekking van de Nationale Muziekloterij? Vul dan het formulier in en we komen zo snel mogelijk bij je terug.

2017 - Nationale Muziekloterij