Deelnemersreglement Nationale Muziekloterij

Stichting Nationale Muziekloterij (hierna te noemen NML), statutair gevestigd te Venray onder KvK-nummer 72665181, treedt op als uitvoerder van de door de Gemeente Venray aan de Stichting Nationale Muziekloterij verstrekte incidentele kansspelvergunning onder nummer Z2024-00007078, voor de te organiseren Nationale Muziekloterij ten behoeve van de Stichting Nationale Muziekloterij.

Contactgegevens:
Stichting Nationale Muziekloterij
Merseloseweg 115
5801 CC Venray
Telefoon: (0478) 769006
Website: www.muziekloterij.nl
Email: info@muziekloterij.nl

Artikel 1 Toepasselijkheid deelnemersreglement
Dit deelnemersreglement is van toepassing op de volgende loterij:
Nationale Muziekloterij, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Stichting Nationale Muziekloterij en vervolgens aan wordt uitgekeerd conform richtlijnen in de verstrekte incidentele kansspelvergunning aan de deelnemende muziekverenigingen. Eventuele afwijkingen op dit deelnemersreglement zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meer bepalingen in dit deelnemersreglement nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van het deelnemersreglement volledig van kracht.
Stichting Nationale Muziekloterij zal in dat geval nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 2 Voorwaarden deelname
Deelname aan de Nationale Muziekloterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder en voor rechtspersonen. Aan een minderjarige deelnemer (< 18 jaar) die ten onrechte als meerderjarige aan de Nationale Muziekloterij heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

Artikel 3 Inleg
De prijs van één lot, de inleg genoemd, wordt door Nationale Muziekloterij gecommuniceerd op het fysieke lot (indien en voor zover van toepassing), in diverse publicaties en op de website van de Nationale Muziekloterij. Deze inleg voor de Nationale Muziekloterij bedraagt: € 5,- per lot.

Artikel 4 Deelname
Een deelnemer kan deelnemen aan de Nationale Muziekloterij door een betaling van de inleg (€ 5,-). Deelnemers kunnen met meerdere loten per trekking deelnemen.
Bij het kopen van een lot kent de Nationale Muziekloterij de deelnemer een uniek lotnummer toe. Dit lotnummer wordt bekend gemaakt via het fysieke lot of digitale lot dat de deelnemer ontvangt na betaling van de inleg.
De deelnemer machtigt Stichting Nationale Muziekloterij om namens de Stichting Nationale Muziekloterij het verschuldigde bedrag van zijn/haar rekening te incasseren. De bevestiging van afschrijving geldt als een bevestiging van deelname. Indien er geen tijdige of volledige betaling heeft plaatsgevonden vervalt het recht op deelname en het verkrijgen van een prijs.
Deelnemen betekent dat deelnemer akkoord gaat met de voorwaarden over het gebruik van persoonsgegevens zoals opgenomen in dit deelnemersreglement.

Artikel 5 Trekking en prijsbepaling
De Nationale Muziekloterij kent voor de loterij 6 (zes) trekkingsmomenten. De trekkingsdatum wordt bekend gemaakt op de website van de Nationale Muziekloterij: www.muziekloterij.nl.
Het prijzenpakket van de Nationale Muziekloterij bestaat uit diverse (gesponsorde) prijzen, in natura en/of in geld.
Prijzenpakketten worden, voorafgaand aan de trekking, in ieder geval, bekend gemaakt via de website van de Nationale Muziekloterij. De trekking wordt uitgevoerd onder toezicht van een notaris, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde en gecertificeerde programmatuur.
Per trekking wordt door een notaris vastgesteld of en dat er gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde programmatuur en dat er alleen betaalde loten in de trekking worden betrokken. De uitkomst van de trekking is een overzicht van lotnummers met bijbehorende prijzen. De notaris stelt vervolgens vast dat alle prijzen uit de prijzenpot zijn toegekend aan de lotnummers. De notaris maakt een proces-verbaal op van de trekking.

Trekkingsuitslag bekendmaking Nationale Muziekloterij:

10 mei 2024
14 juni 2024
12 juli 2024
9 augustus 2024
13 september 2024
11 oktober 2024

Prijzenpot Nationale Muziekloterij:
De prijzenpot van de Nationale Muziekloterij bestaat elke trekking uit gevarieerde prijzen. Deze wordt maandelijks aanpast en gecommuniceerd op de website.

Artikel 6 Toekenning en uitreiking prijzen
Toekenning van prijzen vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van een definitieve betaling van het prijswinnende lotnummer. Het prijswinnende lotnummer is geldig, en daarmee opeisbaar tot uiterlijk 12 maanden nadat de trekking heeft plaatsgevonden.
De Nationale Muziekloterij maakt de prijswinnende lotnummers in ieder geval bekend op haar website en kan aanvullend kiezen (mits gegevens bekend zijn) om deelnemers actief te informeren via email of telefonisch.
Deelnemers met een prijswinnend lotnummer kunnen zich melden bij de Nationale Muziekloterij. Op het lot en op de website staat vermeld op welke manier de deelnemer zijn prijs kan opeisen.
Prijzen in natura worden in overleg met de winnaar uitgereikt. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen. Geldprijzen worden bijgeschreven op het bankrekeningnummer van de winnaar. Voor het uitreiken van prijzen zal de deelnemer zijn gegevens kenbaar moeten maken aan de Nationale Muziekloterij. Uitbetaling op naam en rekeningnummer van een ander dan de deelnemer vindt niet plaats.
Het risico van verloren gegane deelnemersbewijzen nadat deze in het bezit zijn gekomen van de deelnemer berust bij de deelnemer; prijzen worden in geval van verloren gegane deelnamebewijzen (indien mogelijk en mits de gegevens bekend zijn) automatisch uitgereikt. De Nationale Muziekloterij weet door de aankoop wie de eigenaar is van het lot en zal de prijs aan de eigenaar overhandigen.
Prijzen boven € 449,- worden belast met 30,5 % (2024) kansspelbelasting. De Nationale Muziekloterij neemt deze belasting bij prijzen in natura voor zijn rekening.

Artikel 7 Afdracht loterijopbrengst
Tenminste 50% van de loterij-inkomsten zal rechtstreeks ten goede komen aan het goede doel of de goede doelenorganisatie. In het geval van de Nationale Muziekloterij is de geoormerkte (muziek)vereniging of stichting bij inschrijving het goede doel. De deelnemer bepaalt op deze manier zelf de begunstigde.

Artikel 8 Afgelasting of uitstel
De Stichting Nationale Muziekloterij is gerechtigd de loterij geheel of gedeeltelijk af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan niet kan worden gegarandeerd. Het besluit hierover dient vóór de geplande trekking aan de met het toezicht belaste notaris te worden gemeld. Dit besluit wordt per omgaande via de website van bekend gemaakt. De reeds betaalde inleg wordt aan de deelnemers terugbetaald.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en overmacht
De Nationale Muziekloterij is niet aansprakelijk voor schade of nadelen die voortvloeien uit:

  • Onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de deelnemer;
  • Storingen in computer- of andere apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, telefoonlijnen en andere verbindingen;
  • Eventuele onbereikbaarheid van de website, als gevolg van storingen of door derden verrichte handelingen;
  • Het als gevolg van overmacht niet (volledig) of niet tijdig kunnen organiseren van de loterij;
  • Overige door derden verrichte handelingen.

Artikel 10 Klachten
Klachten over de Nationale Muziekloterij kunnen schriftelijk worden neergelegd bij de Stichting Nationale Muziekloterij. Voor de contactgegevens wordt verwezen naar het begin van dit deelnemersreglement.

Artikel 11 Bescherming persoonsgegevens
In het kader van de deelname door een deelnemer aan de Nationale Muziekloterij verstrekt de deelnemer persoonsgegevens. Nationale Muziekloterij zal deze persoonsgegevens verwerken en bewaren met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De namen van deelnemers of prijswinnaars zullen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde bekend worden gemaakt. Namen van deelnemers en hun adresgegevens zijn wel beschikbaar voor de begunstigde goede doelenorganisatie.
Met het deelnemen aan de Nationale Muziekloterij verklaart de deelnemer zich akkoord dat de betreffende loterij zijn persoonsgegevens mag verwerken, bewaren, zelf mag gebruiken, en mag doorgeven aan de door de deelnemer aangewezen goede doelenorganisatie in het kader van eigen fondsenwerving en informatieverstrekking. Noch de Nationale Muziekloterij, noch de begunstigde goede doelenorganisatie mag persoonsgegevens bekendmaken aan een derde.
Indien de deelnemer een afwijking constateert ten opzichte van de door hem ingevulde gegevens, dient hij een door hem gewenste correctie schriftelijk kenbaar te maken bij de Nationale Muziekloterij. De aldus aangepaste gegevens zijn voor het eerst van kracht bij de eerstvolgende loterijtrekking.

Artikel 12 Geschillen/jurisdictie
De overeenkomst met de deelnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen, voortkomende uit of verband houdende met overeenkomsten met de deelnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Rechtbank Limburg te Roermond.