Beleidsplan Nationale Muziekloterij

Algemeen

Naam : Stichting Nationale Muziekloterij
Fiscaal nummer : 8591.89.442
KvK-nummer : 72665181
Postadres : Merseloseweg 115, 5801 CC Venray

Doel

 1. Het doel van de stichting is zonder winstoogmerk de (amateur) muziek cultuur in nationaal (binnen het Koninkrijk der Nederlanden) en internationaal verband te bevorderen, en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  a. middelen te werven middels een loterij voor, te besteden aan casu quo beschikbaar te stellen voor activiteiten binnen muziekverenigingen of andere muziek gerelateerde werkterreinen;
  b. Tevens verzorgt zij exposure waarmee het nut en belang van muziek binnen een gemeenschap en de samenleving onder de aandacht wordt gebracht.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen beleidsplan

Aanleiding tot Muziekloterij

 • Tijd (van leden) wordt beperkende factor voor generen inkomsten
 • Subsidie voor muziekgezelschappen, opleiding en innovatieve projecten neemt af of cultuurgelden worden anders (her)verdeeld
 • Battle of the youth – competitie met andere cultuurvormen en sport neemt toe door minder aantal kinderen. Aandacht en positieve beeldvorming is hiervoor nodig
 • Digitalisering & verandering van samenleving vraagt om andere aanpak (innovatie) muziekgezelschappen om te overleven
 • Muziek(onderwijs) dreigt verschraald te raken. Verschraling van amateurmuziek heeft negatieve invloed op onze samenleving

Inleiding

De Nationale Muziekloterij is een initiatief om (amateur) muziek in onze cultuur te kunnen blijven stimuleren, inspireren en innoveren. I.s.m. de loterij-experts van LOTNL wordt de Nationale Muziekloterij professioneel opgezet. Tevens staan hierin ook de LBM (Limburgse Bond van Muziekgezelschappen) en KNMO (vereniging Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie), om zo het belang te onderstrepen.

Winnaars !

 1. De opbrengst van de loterij gaat voor 50% direct naar onze partner vereniging.
 2. Als loterij deelnemer kan men leuke prijzen winnen
 3. Aandacht voor het belang van muziek wordt gewonnen.

Oftewel – Triple Win !!

Doelstellingen Muziekloterij

 • Muziek als cultureel erfgoed is belangrijk voor de ontwikkeling en ontspanning van mensen. Met een loterij kunnen we dit toekomstbestendig maken en aan nieuwe generaties doorgeven
 • Genereren van extra directe duurzame inkomsten
 • Verhogen van de (lokale) naamsbekendheid van en aandacht voor Muziekverenigingen
 • Extra aandacht / exposure voor Muziek en specifieke acties van Muziekverenigingen
 • Bereiken van nieuwe fans, potentiële donateurs en ambassadeurs voor Muziekverenigingen

WHY: Waarom een Nationale Muziekloterij?

Al eeuwen is muziek een belangrijk onderdeel van onze cultuur en draagt het bij aan een positieve ontwikkeling van mensen. Een muziekvereniging heeft hierin de (lokale) rol om een positieve bijdrage voor de gemeenschap te vervullen. Onze samenleving verandert continu, waarop muziekvereniging dienen in te inspelen. De factor ‘tijd’ van vrijwilligers alsmede de digitalisering van onze samenleving zorgt ervoor dat ze ook op zoek gaan naar andere wijzen om dit cultureel erfgoed duurzaam te behouden. Hiermee zorgen we voor leefbaarheid van gemeenschappen en de toekomstige generaties dat zij kunnen blijven genieten, ontspannen en plezier kunnen beleven aan het maken en/of beluisteren van muziek, oftewel “Geef toekomst muziek”

HOW: Hoe gaan we dat doen?

Door middel van het opzetten van een goede doelen loterij voor muziekverenigingen. Een loterij is een bekend fenomeen, eenvoudig uit te rollen en creëert aandacht. De inspanning om een deelnemer te werven is éénmalig en het rendement is duurzaam.

WHAT: Wat gaan we doen en wat verwachten we?

In de opgezette pilot, waarvan de trekking op 15 maart 2019 heeft plaatsgevonden, hebben we allereerst ervaring opgedaan. Op basis van het succes van deze pilot hebben we een vergunning aangevraagd en gekregen voor zes maandelijkse trekkingen: vanaf oktober 2019 tot en met maart 2020. Na een onderbreking veroorzaakt door COVID-19, hebben we een vergunning aangevraagd en gekregen voor wederom zes maandelijkse trekkingen: vanaf oktober 2020 tot en met maart 2021.
Onze partner muziekverenigingen gaan dus zoveel mogelijk deelnemers benaderen en enthousiast maken om als donateur op deze wijze onze vereniging te ondersteunen. Dus familie, vrienden, bekenden en iedereen die de betreffende partner vereniging of muziek in het algemeen een warm hart toedraagt: wij vragen aan verenigingen en leden een enthousiaste en actieve inzet. We begrijpen dat dit tijdsinspanning vraagt, maar deze inspanning zal voor langere duur resultaat geven.

“Geef toekomst muziek”

Strategie

Van Ouverture (pilot) naar een landelijke uitrol:

Functie van de bestuurders

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten op hoofdlijnen

 • Oprichting Stichting: 24 september 2018
 • Opzet muziekloterij organisatorisch
 • Werven partner verenigingen voor pilot
 • Instanties en partijen infomeren & enthousiasmeren over het concept
 • Intentieverklaringen opzetten met LBM & KNMO
 • Werven opstartkapitaal & subsidies
 • Samenwerking met LOTNL vormgeven
 • Marketing uitingen, website, artikelen etc. opstellen en vervaardigen
 • Deelnemersreglement e.a. documenten vervaardigen
 • Vergunningsaanvraag loterij
 • Opstart pilot Muziekloterij: 15 november 2018
 • Trekking pilot Muziekloterij: 15 maart 2019
 • Vergunningsaanvraag loterij voor 6 trekkingen (oktober 2019 t/m maart 2020)
 • Vergunningstoekenning: 12 juli 2019
 • Vergunningsaanvraag loterij voor 6 trekkingen (oktober 2020 t/m maart 2021)
 • Vergunningstoekenning: 22 juli 2020

Financiële verantwoording

Het onderstaande figuur geeft de verdeling van geldstromen schematisch weer.

Financiële stromen: